21 nov 2003 16:00

Belgisch-Kroatische Overeenkomst

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de Belgisch-Kroatische Overeenkomst inzake sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de Belgisch-Kroatische Overeenkomst inzake sociale zekerheid.

Deze overeenkomst was nodig omwille van de politieke situatie in ex-Joegoslavië. Er ontstond een impasse toen in 1992 vier deelrepublieken zichzelf onafhankelijk verklaarden. Het gaat om Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië. Er werd overeengekomen dat de overeenkomsten die de F.V.R. Joegoslavië met België had gesloten van kracht bleven in afwachting dat er met de nieuwe republieken nieuwe overeenkomsten werden afgesloten, ter vervanging van de oude verdragen. In dit kader moet ook deze sociale zekerheidsovereenkomst worden bekeken. De Overeenkomst regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgisch of Kroatisch sociale zekerheidsstelsel waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen. Hierbij worden zowat alle takken van de sociale zekerheid betrokken, te weten: - ziekte- en moederschapsverzekering; - arbeidsongevallen en beroepsziekten; - ouderdom, overlijden en invaliditeit; - gezinsbijslag; - werkloosheid. De doelstellingen van de Overeenkomst zijn de volgende: - het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Kroatische onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België en anderzijds van de Belgische onderdanen in Kroatië; - het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden; - de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen en de eigen onderdanen; - de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.