21 nov 2003 16:00

Belgisch-Filippijnse Overeenkomst

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de Belgisch-Filippijnse Overeenkomst.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de Belgisch-Filippijnse Overeenkomst.

Deze overeenkomst kwam in de eerste plaats tot stand om macro-economische redenen, met name de bevordering van Belgische investeringen in de Filippijnen en de bevordering van Filippijnse investeringen in België. Dit is het eerste sociaal zekerheidsverdrag waarin rekening wordt gehouden met macro-economische redenen. Het is vermoedelijk het eerste in een reeks waar bij de beslissing om een dergelijk verdrag af te sluiten werd rekening gehouden met andere elementen dan zuivere sociale zekerheidselementen. De doelstellingen van de Overeenkomst zijn de volgende: - het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Filippijnse onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in de Filippijnen; - het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden; - de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen en de eigen onderdanen.