21 nov 2003 16:00

Kieswetgeving

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad vier voorontwerpen van wet (*) goed inzake verkiezingen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad vier voorontwerpen van wet (*) goed inzake verkiezingen.

Deze voorontwerpen beogen hoofdzakelijk : - voor de verkiezing van de drie Gewestraden, de kandidaten voorgedragen voor de opvolging opnieuw in te voeren ; - voor de verkiezing van de drie Gewestraden, de regels te integreren tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van deze Raden; - een drempel voor toelating tot de zetelverdeling in te voeren voor de verkiezing van de drie Gewestraden, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad; - de leeftijd tot 18 jaar te verlagen zowel om te kunnen verkozen worden als lid van een Gewestraad of van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap als om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering; - sommige tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen te verhelpen en verschillende materiële vergissingen recht te zetten die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden; - het stembiljet voor de verkiezing van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad vast te stellen. De voorontwerpen van wet worden overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de vijf dagen. (*) - een voorontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving; - een voorontwerp van gewone wet houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving; - een voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten; - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 januari 2002 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en tot vaststelling van het stembiljet voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.