21 nov 2003 16:00

Nationaal actieplan leefmilieu-gezondheid

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid.

Het Koninkrijk België heeft zich, tijdens de ministeriële conferenties "Milieu-Gezondheid" van de Wereldgezondheidsorganisatie, Regio Europa (*), ertoe verbonden een nationaal actieplan leefmilieu-gezondheid (NEHAP) op te stellen. Het Samenwerkingsakkoord heeft als belangrijkste doelstelling in te staan voor het overleg tussen de Federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen met het oog op een gecoördineerd beheer van het milieu- en gezondheidsbeleid en de tenuitvoerlegging van het eerste NEHAP (**). De federale, gewestelijke en gemeenschapsministers die deelnamen aan de Interministeriële Conferentie Leefmilieu, uitgebreid met de bevoegdheid Gezondheid, achtten het noodzakelijk om dit overleg en de uitvoering van het NEHAP te officialiseren in een specifiek samenwerkingsakkoord. (*) die plaatsvonden in Helsinki (1994) en Londen (1999). (**) aanvaard op 3 april 2003.