06 feb 2004 16:00

Arbeidsongevallen

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk.

Het ontwerp heeft tot doel bovenvermeld koninklijk besluit aan te vullen met de vermelding van het "Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux", een instelling van openbaar nut die afhangt van de Franse Gemeenschap. (*) van 12 juni 1970.