06 feb 2004 16:00

Ministerraad van 6 februari 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 februari 2004 in de Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 februari 2004 in de Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft het accent gelegd op de wat de Regering is overeengekomen wat de beslissing betreft, genomen op de bijzondere Ministerraad van Gembloers, van een actief beheer van de arbeidsmarkt en het werkloosheidsstelsel. Deze benadering kadert in de opvatting dat tegenover het recht op uitkeringen in principe ook het recht op beschikbaarheid van de arbeidsmarkt staat en de vatbaarheid voor controle. Het is een gefaseerde aanpak die op punt gesteld wordt. De Minister van Werk heeft terzake de sociale partners ontmoet. Hij moet ook een akkoord zoeken met de betrokken gewestelijke ministers. De Eerste Minister verhoopt dat een overeenkomst getroffen wordt met de Gewesten zodat het nieuwe systeem begin volgend jaar ingesteld kan worden. Guy Verhofstadt heeft daarop willen wijzen op het voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, voor wat betreft het bedrag van de restaurantkosten die niet aftrekbare beroepskosten zijn (bericht 19). De Minister van Financiën gaat besprekingen aangaan met zijn Europese collega's om tot een evenwichtige reglementering te komen. Guy Verhofstadt kondigt tenslotte een extra Ministerraad aan voor 11 februari 2004 om de omzetting van Europese richtlijnen naar nationaal recht aan te zwengelen. De Ministerraad heeft ook goedgekeurd: - de samenstelling van de interministeriële conferenties (bericht 2); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen (bericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde (bericht 5); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (bericht 6); - het dossier rond de voortzetting in 2004 van het contract met betrekking tot het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel in informatica en telecommunicatie ten voordele van de federale politie (bericht 7); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het ontslag en de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (bericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling van het bijzonder krediet voor het jaar 2003 voor de gemeenten op wiens grondgebied zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing (bericht 9); - maatregelen aangaande het duurzaam beheer van de Noordzee, waaronder de afbakening van de zones voor exploitatie en exploratie van zeezand en -grind en de offshore elektriciteitsproductie (bericht 10); - het vrijgeven van de eerste schijf van 25% van de vastleggingskredieten betreffende het federaal programma van de openbare investeringen, voor de departementen en voor de Regie der Gebouwen (bericht 11); - de financiering voor 2003 en 2004 van de e-governmentprojecten van de sociale zekerheid (bericht 12); - de stand van zaken inzake vogelpest of aviaire influenza (bericht 13). - het project van bijzondere lastenboeken voor de uitvoering van TSE-testen in de laboratoria van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 14); - een voorontwerp van wet die de richtlijn "spaargelden" omzet (bericht 15); - een voorontwerp van wet tot aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen (bericht 16); - een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht (bericht 17); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek der Successierechten, overeenkomstig het gemotiveerd bericht nr. 2001/4881 van de Europese Commissie (bericht 18); - de machtiging van de Minister van Financiën om de nodige overheidsopdrachten af te sluiten in het kader van de verhuis van de centrale site van de FOD Financiën, alsook sommige onderhandelingsprocedures (bericht 20); - het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in de gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de in de gebouwen gehuisveste FOD's (bericht 21); - de machtiging van de Regie der Gebouwen tot het organiseren van een algemene offerteaanvraag teneinde voor de elektriciteitsvoorziening van de gebouwen, die zij in het Vlaamse Gewest beheert en huurt, het meest voordelige tarief te bekomen (bericht 22); - een voorontwerp van wet met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de levering van sommige diensten aan Liberia verboden wordt (bericht 24); - een nieuw Belgisch wetenschappelijk onderzoeksproject in de poolgebieden (bericht 25); - de financiering van een aantal initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken (bericht 26); - een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en vier overeenkomsten die daarmee verband houden (bericht 27); - de aanduiding van de heer Steve Dubois als onderhandelaar voor de federale overheden (regering, BIAC, Belgocontrol,..) in het DHL-dossier (bericht varia).