06 feb 2004 16:00

Successierechten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek der Successierechten (*), overeenkomstig het gemotiveerd bericht nr. 2001/4881 van de Europese Commissie.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek der Successierechten (*), overeenkomstig het gemotiveerd bericht nr. 2001/4881 van de Europese Commissie.

In het geval van een legaat dat aan een rechtspersoon wordt overgemaakt, waarvoor de goedkeuring van de overheid vereist is, kunnen enkel Belgische rechtspersonen de opschorting van de betaling van de successierechten bekomen, in afwachting van die goedkeuring. Het voorontwerp heeft tot doel die beperking op te heffen. Zij vormde een hinderpaal voor het vrij verkeer van werknemers en voor de vrijheid van vestiging. De maatregel verzekert, in het kader van een dergelijk legaat, de gelijke behandeling van Belgische rechtspersonen enerzijds en rechtspersonen met statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte anderzijds. (*) artikel 80, eerste lid.