06 feb 2004 16:00

Ruimtevoorwerpen

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen.

In navolging van landen die actief zijn op het gebied van de ruimtevaart, zoals de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, en kleinere partners zoals Zweden of Noorwegen, maakt ons land zodoende werk van een wetgeving op ruimtevaartgebied met de bedoeling de activiteiten te regelen die verband houden met het lanceren en bedienen van ruimtevaartuigen, zoals satellieten. België loopt dus voorop inzake de inspanning die ook verscheidene Europese landen alsook verscheidene andere landen in de wereld (Zuid-Korea, Algerije enz.) zich getroosten. Het voorontwerp van wet komt tegemoet aan wat de verdragen voorschrijven die van 1967 tot 1975 gesloten zijn in het kader van de Verenigde Naties en die België bepaalde verplichtingen opleggen, met name inzake controle van en toezicht op de ruimtevaartactiviteiten verricht onder zijn rechtsgebied. Het doel van dit juridisch kader is de vestiging in België van betrouwbare en verantwoordelijke operatoren te vergemakkelijken en de activiteiten die zij verrichten zo veilig mogelijk te laten verlopen. België werkt aldus, in de context van de liberalisering van de activiteiten die betrekking hebben op de ruimtevoorwerpen, mee aan het vergroten van de waarborgen voor de belangen van alle betrokkenen (bevolkingen, overheden, operatoren), aan de internationale veiligheid die verbonden is aan dergelijke activiteiten en aan het verruimen en versterken van een geëigend juridisch kader. Milieubescherming stond daarbij voorop: het voorontwerp van wet komt tegemoet aan de Europese richtlijnen terzake (milieueffectrapportage). Het voorontwerp van wet stelt meer bepaald het volgende in: ? de vereiste machtiging van de Minister om de activiteiten te verrichten en de voorwaarden die hieraan verbonden kunnen zijn; ? het aanleggen en bijhouden van een Nationaal register van de ruimtevoorwerpen waarin, zoals voor de luchtvaartuigen en de schepen, België satellieten en andere ruimtevaartuigen zal kunnen registreren; ? de actie tot schadevergoeding die de Belgische Staat tegen de operator kan instellen in geval van schade veroorzaakt door het ruimtevaartuig (bijvoorbeeld bij zijn terugkeer op aarde). Deze schadevergoeding is in principe tot een bepaald bedrag beperkt, behalve de gevallen waarin het voorontwerp van wet voorziet. België komt op die manier een groot aantal van zijn verbintenissen na ten aanzien van de internationale ruimteverdragen en is een wegbereider voor zijn grote Europese partners. In Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn ontwerpen van wet in voorbereiding. De proactieve houding van België op het gebied van het ruimterecht stopt daar niet aangezien ons land verder partij blijft bij de Overeenkomst betreffende de maan van 1979 en die zich kenmerkt door de zeer vooruitstrevende status die toegekend wordt aan de maan, de andere hemellichamen uit ons zonnestelsel en hun natuurlijke rijkdommen.