06 feb 2004 16:00

Liberia

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de levering van sommige diensten aan Liberia verboden wordt.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de levering van sommige diensten aan Liberia verboden wordt.

Dit ontwerp zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van de resolutie (*) die bepaalt dat alle Staten de nodige maatregelen moeten nemen om hun burgers of iedere persoon die op hun grondgebied verblijft te verhinderen elke vorming of technische bijstand aan Liberia te verstrekken aangaande de levering, de vervaardiging, het onderhoud of het gebruik van om het even welke soort bewapening en daaraan aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en wisselstukken voor al de voornoemde goederen. Artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat het vanaf 7 juli 2003 (datum waarop de Resolutie in werking is getreden) voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit nationaal grondgebied, verboden is om de vorming of de bijstand, beoogd door artikel 10 van de Resolutie van de VN-Veiligheidsraad, aan Liberia te verstrekken. (*) resolutie 1478, goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad op 6 mei 2003.