06 feb 2004 16:00

Bevordering van de vrede

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Bevordering van de vrede - Monitoring Kimberleyproces In mei 2000 nam Zuid-Afrika het initiatief voor het Kimberleyproces. Dit leidde in november 2002 tot het akkoord van Interlaken dat een multilateraal controle- en certificatieregime voor ruwe diamant instelt. Aangezien Antwerpen het grootste handelscentrum voor diamant is, heeft België een bijzondere verantwoordelijkheid om er over te waken dat alles in het werk wordt gesteld opdat de diamantsector de gewelddadige desintegratie van Afrikaanse staten niet medefinanciert. Op 31 oktober 2003 bereikte het Kimberleyproces een akkoord over een "Peer Review Mechanism", die de gebrekkige uitvoering van de akkoorden moet kunnen opsporen. Het voorziet in evaluatiezendingen waarbij kleine ploegen de daadwerkelijke uitvoering van het akkoord ter plaatse komen evalueren. De huidige voorzitter van het Technisch Comité van het Kimberleyproces is de Belg Mark Van Bockstael. Met dit project worden de reis- en overnachtingskosten gedragen, verbonden aan de deelname van deze technische expert aan de evaluatiezendingen in het kader van het "Kimberley Process Certification Scheme". Bevordering van de vrede - Sierra Leone België kende in 2002, vanuit de begrotingspost preventieve diplomatie, een bedrag van 123.946,76 euro toe voor het eerste werkingsjaar van de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone, hetzij 0,59% van haar totale begroting. Tijdens het tweede boekjaar heeft België geen bijdrage aan het Sierra Leone-Tribunaal geleverd. Van de verhoopte 24,8 miljoen USD is evenwel slechts 13 miljoen USD ontvangen. Als gevolg daarvan deed de VN SG op 18 maart jl. een oproep aan de bijdragende staten om versnelde en zelfs grotere bijdragen te storten. In de huidige stand van zaken riskeert het Sierra Leone-tribunaal haar activiteiten te moeten stopzetten, hetgeen het gevoel van straffeloosheid voor oorlogsmisdaden in Sierra Leone, en in naburige landen zoals Guinée Conakry en Liberia, in de hand zou werken. Het Sierra Leone-tribunaal is erin geslaagd om met slechts een kleine fractie van de werkingskosten van de ex-Joegoslavië en Rwanda-tribunalen goede resultaten voor te leggen. Bevordering van de vrede - Afghanistan Het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIB) zal in Afghanistan een vormingsprogramma opzetten voor Afghaanse diplomaten. Volgende thema's zullen hierbij aan bod komen: de Verenigde Naties en een aantal van zijn gespecialiseerde instellingen; de Europese Unie en zijn systeem van internationale betrekkingen en een overzicht van de belangrijkste internationale economische instellingen. Het KIIB zal de verzekering van de personen die zich in het kader van dit project naar Afghanistan begeven, voor zijn rekening nemen. Bevordering van de vrede - Burundi Op het moment dat Burundi op de drempel staat van een duurzame vrede is het belangrijk om er over te waken dat de nationale media hun juiste rol gaan vervullen. Verschillende vrije radio's zijn reeds actief maar zijn kwetsbaar omwille van hun grote afhankelijkheid van externe financiering. De nationale radio, in het verleden teveel de spreekbuis van de overheid, is onder invloed van de vrije radio's begonnen aan een langzame maar onomkeerbare ontvoogding van de machtshebbers. In het licht van de komende verkiezingen is het belangrijk om dit proces aan te moedigen en te versterken. De heer Jean-François Bastin, tot voor kort journalist bij de RTBF, heeft de voorbije twee jaar een grondige doorlichting gemaakt van de programma's van de Radio Télévision Nationale du Burundi en op basis van de vastgestelde lacunes een vormingsprogramma opgezet voor zijn Burundese collega's. De heer Bastin zal nu een ontwikkelingsplan voor de RTNB opstellen, dat zowel oog heeft voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de nationale media, als voor de technische ontwikkelingen van studio- en zendapparatuur, aangepast aan de Afrikaanse context. Bevordering van de vrede - Burundi Dit project van de "Fondation pour l'Unité, la Paix et la Démocratie" telt 2 luiken. Vooreerst zal de oprichting van een technische beroepsschool in Musaga bestudeerd en gerealiseerd worden, met het oog op de tenuitvoerlegging van het recht op scholing en op gezondheidszorgen. Een administratief gebouw, klaslokalen, sanitaire voorzieningen en ruimtes voor een internaat zullen gebouw worden. De prijs van de studies bedraagt ongeveer 5% van de kosten voor het optrekken van de gebouwen. Een tweede luik omvat de omkadering van 500 straatkinderen. Zij zullen zowel materieel (huisvesting, voeding, kledij en gezondheidszorgen) als psychologisch en intellectueel (onderwijs, pedagogische begeleiding) ondersteund worden. Tot slot zal er ook een bijdrage geleverd worden aan de werkingskosten (salarissen en kantoormateriaal) van de "Fondation pour l'Unité, la Paix et la Démocratie". Bevordering van de vrede - Verenigde Naties In opvolging van een beslissing van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties startte eind 2003 een "high-level panel", bestaande uit 16 eminente personen, dat belast werd met een onderzoek naar "bedreigingen en uitdagingen waaraan de wereldgemeenschap kan blootgesteld worden op het gebied van vrede en veiligheid". Tevens moest gezocht worden naar een "collectief antwoord" hierop. Bedoeling is niet te komen tot een academische studie, maar wel de aanpassing te bevorderen van de systemen voor een collectief antwoord. Dit "Panel on Threats, Challenges and Change" zal zes keer bij mekaar komen en ondersteund worden door een staf en door personen uit de academische wereld. In de tweede helft van dit jaar moet dit Panel zijn rapport voorstellen. De (vrijwillige) bijdrage aan dit initiatief bedraagt 250.000 ¬.