06 feb 2004 16:00

Pensioensparen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen.

Het voorontwerp strekt ertoe de, door de Europese Commissie gewraakte, bepaling 14511 in overeenstemming te brengen met Verdrag van de Europese Unie. Daarin wordt de beleggingsverplichting voor de activa van de pensioenspaarfondsen en voor de technische reserves van spaarverzekeringen bepaald. De huidige bepaling beperkt de beleggingsmogelijkheden hoofdzakelijk tot Belgische activa. De keuze zal uitgebreid worden tot activa uit de Europese economische zone. Het voorontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van ten hoogste 5 dagen.