06 feb 2004 16:00

Competentiemetingen

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.

Het ontwerp heeft tot doel een groot aantal moeilijkheden op te lossen die aan het licht kwamen bij het implementeren van de competentiemetingen voor de niveaus B en C. Het ontwerp zal vervolgens worden beraadslaagd in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten en voorgelegd worden aan het advies van de Raad van State.