25 jun 2004 17:00

Arbeidsongevallen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met beide als opschrift ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 42, tweede lid van de arbeidsongevallenwet (**), betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met beide als opschrift ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 42, tweede lid van de arbeidsongevallenwet (**), betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen.

Het eerste ontwerp voorziet dat het deel van de uitkering wegens een arbeidsongeval voor een arbeidsongeschiktheid van 20% of minder aan het Fonds voor Arbeidsongevallen zal worden gestort. In het tweede ontwerp worden de rentevoeten verminderd van 4,75 percent tot 3,75 percent. Een werkgroep beleidscoördinatie, die zal worden bijeengeroepen op initiatief van de Minister van Werk en samengesteld is uit leden van het kernkabinet, zal in de loop van de maand september 2004 een onderzoek doorvoeren naar de transferten binnen de sector van de arbeidsongevallen die in verband kunnen worden gebracht met de reserveringsverplichtingen die aan de wetsverzekeraars worden opgelegd. Beide ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 24 december 1987. (**) van 10 april 1971.