08 sep 2006 17:00

Arbeidsongevallen

Aanpassing aan de welvaart van de uitkeringen voor arbeidsongevallen

Aanpassing aan de welvaart van de uitkeringen voor arbeidsongevallen

Op voorstel van Minister van Werk Peter Vanvelthoven keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wijzigt. Het ontwerp kadert in de beslissingen die de ministerraad op 20 en 21 maart 2004 in Oostende nam om de sociale uitkeringen in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid aan de welvaart aan te passen. Het ontwerp realiseert die beslissing voor 2006 voor de uikeringen voor blijvende arbeidsongeschiktheid die het gevolg zijn van een arbeidsongeval. In een eerste fase in september 2005 was de welvaartstoeslag toegekend voor ongevallen die gebeurd zijn voor 1 januari 1998. Nu gaat het om de tweede fase: vanaf 1 september 2006 wordt een welvaartstoeslag toegekend voor de ongevallen overkomen in 1998 en 1999. De aanpassing bedraagt 2% en kan gebeuren via de toekenning van de herwaarderingsbijslag voorzien in artikel 2 van hogergenoemd koninklijk besluit. Het ontwerp werd goedgekeurd door het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen.