19 nov 2004 16:00

Arbeidsongevallen

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet (*).

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet (*).

Op 1 september 2004 werd de loongrens inzake arbeidsongevallen verhoogd tot 31.578 euro, zodat hij evenveel bedraagt als de loongrens die van toepassing is voor de ziekteverzekering. Op 1 januari 2005 wordt hij opnieuw verhoogd met 2% (**). Het ontwerp regelt de betaling van het verschil tussen de vroegere en de nieuwe loongrens, de tenlasteneming van dit verschil door de verzekeringsonderneming voor rekening van het Fonds voor arbeidsongevallen en de procedure voor het indienen van de vordering en de betaling ervan door het Fonds. (*) van 10 april 1971, artikel 39bis. (**) aanpassingen vervat in de programmawet van 9 juli 2004.