01 jul 2011 16:35

Arbeidsongevallen

Reglementering van arbeidsongevallen in de lokale en de overheidssector gewijzigd

Reglementering van arbeidsongevallen in de lokale en de overheidssector gewijzigd

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de reglementering van de toekenning van schadevergoedingen voor arbeidsongevallen in de lokale en de overheidssector wijzigen.

Het eerste ontwerp regelt de toekenning van schadevergoedingen in de lokale sector. Het past het kb van 13 juli 1970 (*) aan de wet van 17 mei 2007 aan:

  • Het ontwerp bepaalt de voorwaarden om schadevergoedingen voor arbeidsongevallen en ongevallen toe te kennen in de lokale sector.
  • De overnachtingskosten die het gevolg zijn van een arbeidsongeval komen in aanmerking voor een schadevergoeding.
  • De toekenning en berekening van de verergeringstoeslag en overlijdenstoeslag worden vastgelegd.
  • De overheid is niet langer verplicht om het slachtoffer een medisch onderzoek te laten ondergaan voor het einde van de herzieningstermijn.
  • Renten die lager zijn dan 16% (ipv 10%) worden in december in een maal uitbetaald. 
  • Er komt een nieuw model aangifte van arbeidsongeval.

Het tweede ontwerp (*) verduidelijkt en verbetert het koninklijk besluit van 24 januari 1969, en regelt de schadevergoedingen voor personeelsleden van de overheidssector.

(*) ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
(**) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.