01 jul 2011 16:35

Ministerraad van 1 juli 2011

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 juli 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 juli 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

Na afloop van de ministerraad leidde eerste minister Yves Leterme de persconferentie in met een toelichting over de twee omzendbrieven inzake de begroting. De eerste verlengt de maatregelen voor budgettaire discipline en behoedzaamheid. De ministerraad wil op deze manier een gezonde begrotingssituatie nalaten die overeenstemt met de uitvoering van de begroting 2011, die het parlement heeft goedgekeurd.

De tweede start de voorbereidingen van de begroting 2012. De volgende regering moet zo snel mogelijk aan de opmaak van de begroting 2012 beginnen. De omzendbrief dient om een nauwkeurig beeld van de behoeften van de verschillende federale openhbare diensten te verkrijgen.

De nieuwe regering zal dus over alle nodige informatie beschikken om een beslissing over de begroting te nemen, wat uiterst belangrijk is in het licht van de uitdaging om de Belgische openbare fianciën tegen 2015 grondig te saneren.

Vervolgens lichtte staatssecretaris voor Begroting, Migratie en Asielbeleid Melchior Wathelet de terugkeerrichtlijn toe. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn waarvoor de Europese Commissie België in gebreke had gesteld. De bedoeling is om de terugkeer naar hun thuisland van buitenlanders die geen recht meer hebben om in België te verblijven vlotter te laten verlopen. Ze hebben dertig dagen de tijd om vrijwillig naar hun thuisland terug te keren. Minister van Justitie Stefaan De Clerck voegde eraan toe dat de ministerraad eveneens maatregelen had genomen om de terugkeer van buitenlanders in Belgische gevangenissen te bevorderen.

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem lichtte de inzet van het Belgische leger in buitenlandse operaties toe.

Minister van Financiën Didier Reynders zei dat de ministerraad de toestand in Griekenland van nabij opvolgt. Op zaterdag zal de eurogroep via een teleconferentie over de maatregelen voor Griekenland beslissen (in plaats van zondag).

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom bracht verslag uit over het dossier stresstests van nucleaire centrales en installaties. De resultaten van de stresstests zullen eind 2011 bekend zijn.  Er worden ook stresstests georganiseerd in samenwerking met Nederland en Frankrijk. Een werkgroep volgt de procedure van de stresstests op.

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne stelde een aantal maatregelen in de telecommunicatiesector voor die het resultaat zijn van de omzetting van Europese richtlijnen.  De maatregelen moeten de rechten van de consumenten ten opzichte van de gsm-operatoren en aanbieders van internet versterken. Ten slotte, zullen mensen met gehoorproblemen de hulpdiensten via sms kunnen verwittigen.