01 jul 2011 16:35

Mobilitieit en vervoer

Onderzoek van de scheepvaartongevallen - tweede lezing

Onderzoek van de scheepvaartongevallen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet over de nationale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen goed en zet daarmee de Europese richtlijn 2009/18/EG in Belgisch recht om. Om de maritieme veiligheid te verbeteren, wordt een Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) opgericht die ongevallen in de scheepvaartsector zal onderzoeken. 

De FOSO zal technische onderzoeken verrichten naar aanleiding van een ongeval en indien nodig veiligheidsaanbevelingen formuleren.

FOSO brengt rechtstreeks verslag uit bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de parlementen van de gewesten. De instelling is autonoom ten overstaan van de FOD Mobiliteit en Vervoer of iedere partij waarvan de belangen strijdig kunnen zijn met haar taken. De uitbaters van Belgische schepen en van de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge zullen een jaarlijkse toelage betalen om de werkingskosten van het FOSO te financieren.

Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.