01 jul 2011 16:35

Sociale zekerheid

Forfait voor niet-afhankelijke incontinente patiënten

Forfait voor niet-afhankelijke incontinente patiënten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat niet-afhankelijke incontinente patiënten een forfaitaire tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor incontinentiemateriaal toekent.

De verzekerden die niet in aanmerking komen voor het huidige incontinentieforfait, maar die wel lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie hebben recht op een forfaitaire vergoeding van 150 euro per jaar.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van het kb van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in art 34, 14° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.