01 jul 2011 16:35

Grondwettelijk hof

Beroep tegen een decreet van het Waals gewest over de handel in uitstootquota's voor broeikasgassen

Beroep tegen een decreet van het Waals gewest over de handel in uitstootquota's voor broeikasgassen

De ministerraad beslist om een beroep tot vernieting in te dienen bij het Grondwettelijk Hof tegen het decreet van het Waals gewest tot invoering van een systeem van handel in uitstootquota's voor broeikasgassen, tot oprichting van een Waals Kyotofonds en betreffende flexibiliteitsmechanismen van het Kyotoprotocol (*).

Het Waals decreet zet de Europese richtlijn 2008/101/EG, die luchtactiviteiten in het gemeenschappelijk systeem van handel in uitstootquota's voor broeikasgassen integreert, in Belgisch recht om.

Een gelijkaardig decreet van het Vlaams Gewest werd eerder al door het Grondwettelijk Hof op basis van het criterium van territoriale bevoegdheid vernietigd. Het hof oordeelde dat dit criterium de bevoegheden van de federale overheid schond op het vlak van het luchtruim en dat het afsluiten van een samenwerkingovereenkomst hierover nodig was. Om diezelfde reden dient de ministerraad nu een beroep in tegen het Waalse decreet. 

(*) van 6 oktober 2010.