01 jul 2011 16:35

Kinderbescherming

Instemming met de Conventie van de Raad van Europa over de bescherming van kinderen tegen uitbuiting en seksueel misbruik

Instemming met de Conventie van de Raad van Europa over de bescherming van kinderen tegen uitbuiting en seksueel misbruik

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met de Conventie van de Raad van Europa over de bescherming van kinderen tegen uitbuiting en seksueel misbruik (*).

Het gaat om een globale conventie waarin alle aspecten van de strijd tegen uitbuiting en het seksueel misbruik van kinderen aan bod komen: preventieve maatregelen, repressieve maatrgelen en ingrijpen tegen de daders, beschermingsmaatregelen en slachtofferhulp.

De conventie heeft als doel:

  • de uitbuiting en het seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden 
  • de rechten van de kinderen die slachtoffer zijn te beschermen
  • de nationale en internationale samenwerking de versterken

 
Door in te stemmen met het voorontwerp kan België de conventie ratificeren. Ze treedt in werking de eerste dag die volgt op een periode van drie maand nadat vijf landen, waarvan ten minste drie lidstaten van de Raad van Europa, met de conventie hebben ingestemd.

(*) aangenomen in Lanzarote op 25 oktober 2007 en ondertekend door België.