01 jul 2011 16:35

Elektronische communicatie

Diverse bepalingen van de elektronische communicatie

Diverse bepalingen van de elektronische communicatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed inzake de elektronische communicatie en een voorontwerp van wet dat de wet over de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling (*) wijzigt. Samen voeren ze de Europese richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG uit. 

Beide richtlijnen vormen een nieuw kader dat de werking van de telecommunicatiesector moet verbeteren door onder andere de rechten van de consumenten te versterken.

Een aantal maatregelen versterken de positie van de consument ten opzichte van de operator. Zo kan de consument makkelijker van de ene operator naar een andere overschakelen door kortere en duidelijkere overeenkomsten. De bescherming en de rechten worden eveneens tot het internet uitgebreid, met betere garanties op het vlak van kwaliteit en de hoeveelheid breedband.

Daarnaast krijgen de nationale regelgevende instanties een grotere onafhankelijkheid en wordt de algemene werking van de elektronische communicatiemarkt op Europese schaal versterkt. Het stelsel van de universele dienstverlening wordt vereenvoudigd en gemoderniseerd. Ten slotte komen de voorontwerpen tegemoet aan de behoeften aan een grotere efficiëntie in het beheer van het radiospectrum.

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 (*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector