01 jul 2011 16:35

Openbare diensten

Uitvoering van het sectoraal akkoord

Uitvoering van het sectoraal akkoord

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat de reglementering van de arbeidsherverdeling, de verloven en afwezigheden voor de personeelsleden van de federale openbare diensten wijzigt. Daarmee voert de ministerraad het sectoraal akoord 2009-2010 uit dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties hebben gesloten.

Verlofreglementering wordt  voor alle levenskeuzen gelijk

Voor het omstandigheidsverlof, het uitzonderlijk verlof wegens overmacht en het vaderschapsverlof als omzetting van het moederschapsverlof krijgen gehuwden, samenwonenden en koppels van hetzelfde of verschillend geslacht dezelfde rechten.

Worden gelijkgesteld met

  • het huwelijk: de registratie van een verklaring van het wettelijk samenwonen van partners van hetzelfde of het andere geslacht die samenwonen als koppel
  • de echtgenoot of echtgenote van de ambtenaar: de persoon van hetzelfde of het andere geslacht met wie de ambtenaar samenleeft als koppel op dezelfde woonplaats
  • de vader: de persoon van het vrouwelijke geslacht getrouwd met de moeder of die met haar samenwoont op dezelfde woonplaats

De meemoeder krijgt omstandigheidsverlof bij de bevalling van haar partner.
De ambtenaar heeft recht op vier dagen verlof wanneer hij een akte van wettelijke samenwoning op de burgerlijke stand laat registreren, net zoals bij een huwelijk.

Pleegzorgverlof

Contractuelen en statutairen krijgen recht op een bezoldigd pleegzorgverlof van zes dagen.

Contractuelen

Het volledig bezoldigde omstandigheidsverlof van tien dagen bij de bevalling van de echtgenote wordt nu ook een recht voor de contractuele personeelsleden. Ze maken eveneens aanspraak op uitzonderlijk verlof voor het begeleiden van personen met een handiccap.

Opleidingsverlof

Elke opleiding die de ambtenaar en zijn overste in onderling akkoord overeenkwamen en die georganiseerd wordt binnen de federale overheid wordt beschouwd als een dienstactiviteit. Voor opleidingen buiten de federale overheid kan een dienstvrijstelling tot ten hoogste 120 uur per jaar worden toegekend.

Jaarlijks vakantieverlof

De werknemer kan zijn jaarlijks vakantieverlof op het einde van de periode verliezen, indien hij de kans heeft gehad om ze daadwerkelijk op te nemen. Iniden hij ze niet kon nemen wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid vervalt de maximumduur van een jaar, om ze over te dragen naar het volgende jaar.  

Ziektekapitaal

Het totale aantal ziektedagen wordt elk jaar aan de ambtenaar meegedeeld. Indien de ambtenaar niet akkoord gaat, heeft hij 50 werkdagen de tijd om een bezwaar in te dienen. De directeur van de stafdienst personeel en organisatie heeft eveneens 50 dagen de tijd om een gemotiveerde beslissing te nemen. 

Verlof om dringende reden voor familie

Stagiaires en statutairen hebben recht op een bijkomend onbezoldigd verlof van 30 werkdagen (bovenop de 15) voor dwingende redenen van familiaal belang als ze kinderen hebben jonger dan 15 jaar of bij hospitalisatie van een familielid.

Het ontwerp wordt voor overleg aan de vakorganisaties in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd en voor advies aan de Raad van State 

(*) wijziging van het kb van 19 novemeber 1998.