23 jan 2009 10:10

Arbeidsongevallenwet

Aanpassing van rentes en uitkeringen voor arbeidsongevallen

Aanpassing van rentes en uitkeringen voor arbeidsongevallen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (*). De wijziging voert de maatregelen uit, op het vlak van de welvaartsaanpassing van de bijslagen toegekend na een arbeidsongeval, die in het kader van het interprofessioneel akkoord voor 2009 en 2010 zijn beslist:

  • de maatregel voor niet-forfaitaire arbeidsongevallen van 6 jaar wordt verlengd:
    • verhoging met 2% vanaf 1 september 2009 voor arbeidsongevallen in 2003
    • verhoging met 2% in 2010 voor arbeidsongevallen in 2004
  • een verhoging met 2% van alle minima
  • een verhoging met 0,2% van alle niet-forfaitaire bedragen
  • een bijkomende verhoging met 2% voor de niet-forfaitaire arbeidsongevallen tussen 1994-2002

Gezien de bijzonderheid van de sector die met kapitalisatie en niet met repartitie werkt, heeft de werkgroep, die binnen het Fonds voor arbeidsongevallen de kosten van de welvaartsaanpassing moet  bepalen, een financieringsmechanisme gezocht voor de toekomstige verhoging van de lasten voor de verzekeringsondernemingen. Aangezien het voor dit soort ondernemingen moeilijk is om twee types van beheer te mengen (kapitalisatie en repartitie) bestaat de weerhouden oplossing erin om ze de middelen te geven om op korte termijn de bijkomende reserves op te bouwen die nodig zijn voor de financiering van de verhoging. Die oplossing wordt via andere koninklijke besluiten uitgevoerd.

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.