29 jan 2009 10:50

Arbeidsongevallenwet

Aanpassing van rentes en uitkeringen voor arbeidsongevallen - tweede lezing

Aanpassing van rentes en uitkeringen voor arbeidsongevallen - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister Joëlle Milquet in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (*). De wijziging voert de maatregelen uit, op het vlak van de welvaartsaanpassing van de bijslagen toegekend na een arbeidsongeval, die in het kader van het interprofessioneel akkoord voor 2009 en 2010 zijn beslist:

  • een verhoging van 0,8% voor alle personen die een uitkering ten gevolge van een arbeidsongeval ontvangen, met uitzondering van wie een forfaitaire minimumuitkering ontvangt
  • een verhoging van 2% voor alle personen die een forfaitaire minimumuitkering ten gevolge van een arbeidsongeval ontvangen, inclusief alle gepensioneerden die van een arbeidsongevallenrente genieten
  • hieraan wordt de verlenging van vorige welvaartsaanpassingen voor de niet-forfaitaire arbeidsongevallen toegevoegd, namelijk: 
    • een verhoging van 2% vanaf 1 september 2009 voor de arbeidsongevallen van 2003
    • een verhoging van 2% vanaf 1 september 2010 voor de arbeidsongevallen van 2004 
  • bij wijze van inhaalbeweging wordt aan de 0,8% voor alle niet-forfaitaire uitkeringen een bijkomende verhoging van 2% toegevoegd voor de arbeidsongevallen die plaatsvonden tijdens de periode 1994-2002

Gezien de bijzonderheid van de sector die met kapitalisatie en niet met repartitie werkt, heeft de werkgroep, die binnen het Fonds voor arbeidsongevallen de kosten van de welvaartsaanpassing moet bepalen, een financieringsmechanisme gezocht voor de toekomstige verhoging van de lasten voor de verzekeringsondernemingen. Aangezien het voor dit soort ondernemingen moeilijk is om twee types van beheer te mengen (kapitalisatie en repartitie) bestaat de weerhouden oplossing erin om ze de middelen te geven om op korte termijn de bijkomende reserves op te bouwen die nodig zijn voor de financiering van de verhoging. Die oplossing wordt via andere koninklijke besluiten uitgevoerd.

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.