18 sep 2014 10:48

Armoede en gender,Open brief aan de toekomstige regering

Brussel, 18 september 2014 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting richten een open brief aan de toekomstige regering om de aandacht te vestigen op bepaalde elementen van de genderdimensie van armoede. In deze brief herinneren het Instituut en het Steunpunt aan een aantal vaststellingen over ongelijkheden in twee takken van de sociale zekerheid - werkloosheid en pensioenen - en een aantal vaststellingen over tewerkstelling. Ze leiden tot een reeks van aanbevelingen, waaronder de noodzaak om de impact te evalueren van elk nieuw beleid, in het bijzonder inzake sociaal-economische materies, op de gelijkheid van vrouwen en mannen (gender mainstreaming). Op het vlak van tewerkstelling geldt dat jobs de beste bescherming tegen armoede vormen, tenminste indien ze kwaliteitsvol zijn.

Dankzij zijn sociaal beschermingssysteem heeft België, meer dan andere lidstaten van de Europese Unie, de impact van de crisis weten te beperken. Toch moeten we vaststellen dat dit systeem niet iedereen op dezelfde wijze beschermt. De ongelijke toegang tot de rechten die met de armoedeproblematiek gepaard gaat, staat centraal in het denkwerk verricht met de talrijke en diverse actoren die deelgenomen hebben aan de uitwerking van het 7de tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, dat eind december 2013 verschenen is. Aangezien de gelijkheid van vrouwen en mannen een belangrijk aspect vormt van deze problematiek, nam ook het Instituut deel aan de door het Steunpunt georganiseerde ontmoetingen.

Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verklaart: “Het meest dringende is de inzet voor het behoud van en de toegang tot een kwaliteitsvolle job en openbare diensten voor mannen en in het bijzonder voor vrouwen. Ook de kwestie van de gelijkgestelde niet-gewerkte periodes die verband houden met zorg of opvoeding (tijdskrediet, ouderschapsverlof enz.) is van cruciaal belang, zowel voor de armoedebestrijding als voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.”

Françoise De Boe, coördinatrice van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting benadrukt: “De hervormingen van de werkloosheidsverzekering en de pensioenen hebben een andere impact op vrouwen en mannen. Tegelijk brengen ze voor iedereen de bescherming tegen armoede en het behoud van een zekere levensstandaard, die de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen geacht worden te bieden, in gevaar.“ Ze voegt eraan toe dat het “...essentieel is om te werken aan het statuut van samenwonende, zowel in de werkloosheidsverzekering als de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het is immers niet normaal dat samenwonenden, voor de meerderheid vrouwen, die op dezelfde manier hebben bijgedragen als sociaal verzekerden met een ander statuut, bestraft worden wegens hun gezinssituatie.”

Voor verdere informatie kan de open brief van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aan de toekomstige federale regering geraadpleegd worden op http://igvm-iefh.belgium.be en  http://www.armoedebestrijding.be.

Perscontacten

Voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Elodie Debrumetz
Communicatieverantwoordelijke
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
E-mail : elodie.debrumetz@iefh.belgique.be
Tel. : 02 233 49 47
Gsm : 04 97 23 67 67
http://igvm-iefh.belgium.be

Voor het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Maarten Huvenne
Communicatie
Koningsstraat 138
1000 Brussel
maarten.huvenne@cntr.be
T +32 (0)2 212 30 02 
 http://www.armoedebestrijding.be

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1998 gecreëerd door samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten en heeft als wettelijke opdracht het evalueren van de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in armoede leven en de ongelijke toegang tot hun rechten alsook het formuleren van aanbevelingen om de voorwaarden tot de uitoefening van deze rechten te herstellen; daartoe moet het de betrokkenheid van de armen en hun verenigingen bij het denkwerk verzekeren.