05 mei 2015 16:45

Armoederisico van ouderen is afgenomen, groeiende kloof onder actieve bevolking

België niet op weg naar Europa 2020 doelstelling rond ‘reductie armoede en sociale uitsluiting’

De sociale situatie in België is de afgelopen jaren globaal stabiel gebleven, ondanks de crisisperiode. Wel is duidelijk dat België, net als de meeste andere EU-lidstaten, niet in de richting evolueert van de sociale Europa 2020-doelstelling. Volgens deze doelstelling moeten we het aantal personen in armoede of sociale uitsluiting in ons land tegen 2020 terugbrengen naar 1.814.000. In 2008 bedroeg dit 2.194.000 terwijl het in 2013 op 2.286.000 wordt geschat.

Armoederisico daalt voor ouderen, maar stijgt voor sociaal zwakke groepen op actieve leeftijd

Het armoederisico is dus stabiel gebleven in België, maar er zijn tegenovergestelde evoluties merkbaar wanneer we naar specifieke bevolkingsgroepen kijken:

  • Het armoederisico bij ouderen daalde van 23% in 2007 naar 18% in 2013
  • Onder de actieve bevolking tekent er zich echter een toenemende kloof af tussen zwakkere en sterkere bevolkingsgroepen. Het armoederisico van personen met een laag opleidingsniveau is tussen 2005 en 2013 continu en substantieel gestegen van 19% tot 27%. 

Steeds meer ‘jobless households’ met groeiend armoederisico

  • 14% van de bevolking van 0 tot 59 jaar leeft in een huishouden zonder betaald werk. Dit cijfer behoort tot de hoogste in de EU en is, na een lichte afname vóór de crisis, opnieuw gestegen.
  • Het armoederisico van personen op actieve leeftijd die quasi uitsluitend aangewezen zijn op de sociale bescherming, is hoger dan het EU-gemiddelde en is toegenomen van 50% in 2004 tot 60% in 2013.

Toename van het armoederisico onder huurders

Tot slot blijkt uit de cijfers ook dat het armoederisico onder huurders is toegenomen.  Een toenemend aantal personen wordt geconfronteerd  met de combinatie van een ontoereikend inkomen en hoge noodzakelijke uitgaven.

Structurele verschuivingen zetten sociale bescherming onder druk

De belangrijkste tendensen werden al voor de crisis ingezet en wijzen op structurele verschuivingen die de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt verzwakken.  Hierdoor komt ook de sociale bescherming onder druk te staan. De verbetering van de situatie van ouderen is wellicht te wijten aan een combinatie van een veranderend profiel van de groep ouderen en van punctuele verbeteringen op het vlak van minimumpensioenen.

Elke Sleurs, staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Bestrijding van de fiscale fraude, reageert op het rapport: "Deze cijfers tonen opnieuw het belang aan van betaald werk in de structurele strijd tegen armoede. Daarom zet deze regering zwaar in op economische groei en jobcreatie. Hierdoor pakken we de armoede structureel aan. Ook wie niet kan werken of wie geen werk vindt, laten we niet aan hun lot over. De laagste sociale uitkeringen en pensioenen hebben we verhoogd in de richting van de Europese armoedegrens. Ons beleid is een trendbreuk met het verleden, wat gelet op deze cijfers ook nodig was."

Meer info

De analyse is raadpleegbaar op de website van de FOD Sociale Zekerheid: http://bit.ly/1JkVvFf

Het volledige rapport is enkel in het Engels beschikbaar. Een aparte synthese bestaat in NL, FR en EN.

 

Rudi Van Dam | expert bij de FOD Sociale Zekerheid

0473 63 61 35 |rudi.vandam@minsoc.fed.be

 

Barbara de Clippel | woordvoerder FOD Sociale Zekerheid

0473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be

 

Jeroen Lemaitre | woordvoerder Elke Sleurs

0486 51 86 55 | jeroen.lemaitre@elkesleurs.fed.be