20 feb 2004 16:00

Arm's length principe

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet (*) tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet (*) tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Het voorontwerp strekt ertoe het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan te passen teneinde er expliciet het arm's length principe in op te nemen, principe dat op internationaal vlak algemeen aanvaard is. De invoering en de erkenning van het arm's length principe vergroot de rechtszekerheid van de betrokken belastingplichtigen, wat kan leiden tot een beter investeringsklimaat in België en helpt bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen die reeds door de invoering van de voorafgaande beslissing in fiscale zaken (ruling) wordt nagestreefd. Het voorontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van hoogstens vijf werkdagen. (*) van 24 december 2002.