20 feb 2004 16:00

Ministerraad van 20 februari 20004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 februari 2004 in de Wetstraat 16 om
10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 februari 2004 in de Wetstraat 16 om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst melding gemaakt van de open brief die hij richt tot 34 bedrijfsleiders uit de bouw, aan wie hij de reeds getroffen maatregelen ten gunste van die sector in herinnering brengt (persbericht varia). De Eerste Minister heeft ook de aandacht willen vestigen op de omzetting van Europese richtlijnen. Op de Ministerraad van 5 maart 2004 een tweede pakket van omzettingswetten goedgekeurd worden zodat België aan de Europese Raad van dit voorjaar een aanvaardbaar quotum van omgezette richtlijnen kan voorleggen. De Ministerraad heeft ook goedgekeurd: - een voorontwerp van wet houdende de bekrachtiging van drie koninklijke besluiten rond de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (bericht 2); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de heer Paul Martens, Rechter bij het Arbitragehof, toestemming wordt verleend om het opleidingsonderdeel " Théorie générale du droit " te geven in de " D.E.A. " van privaatrecht, aan de Rechtsfaculteit van Saint-Maur (Paris XII) (bericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven (bericht 5); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (bericht 6); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel (bericht 7); - het akkoord van de Eerste Minister voor het afsluiten van dienstcontracten betreffende de luchttransporten voor 2004, nodig voor de goede werking van de opdracht AVENIR, in samenwerking met de Democratische Republiek Congo (bericht 8); - het initiatief van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) om een gespecialiseerde dochteronderneming op te richten in het kader van het renovatie- en uitbreidingsproject van het Congressenpaleis te Brussel (bericht 10); - de gunning van de opdracht van bijstand bij de verkoopprocedure voor Egmont 1 en 2 te Brussel aan de firma Deloitte & Touche (bericht 11); - vijf ontwerpen van koninklijk besluit, genomen in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 30 januari 2004 om hem de ontwerpen van koninklijk besluit voor te leggen voor de besturen die, wat hun mandaatfuncties betreft, het selectiemodel van de federale overheidsdiensten overnemen (bericht13); - het dossier financiering van de werking van de Directie van de Persoonlijke Uitrusting (bericht 14); - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie (bericht 15); - drie ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de beroepsinkomsten van gepensioneerden (bericht 19); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 37sexies en 37septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 22); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (bericht 25); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van de wet betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen (bericht 26); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken (bericht 28); - het akkoord tussen de Belgische Vereniging van Banken enerzijds en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, anderzijds (bericht 29); - een voorontwerp van wet houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen (bericht 30); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepalingen ingevolge het arrest van het Arbitragehof waarbij sommige bepalingen van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd (bericht 31); - de buitenlandse militaire operaties voor 2003. De Ministerraad werd tevens op de hoogte gebracht van een mogelijke verlenging van bepaalde UNO-waarnemingsopdrachten, die hem ten gepaste tijde zullen worden voorgelegd (bericht 32); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte (bericht 33).