20 feb 2004 16:00

Rechthebbenden op de derdebetalersregeling

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om opnieuw bepaalde categorieën van rechthebbenden toe te voegen bij diegenen die vrijgesteld zijn van het verbod tot toepassing van de derde betalende voor de terugbetaling van sommige geneeskundige prestaties. Het ontwerp heeft betrekking op werklozen met een werkloosheidsduur van zes maanden, de niet in de sociale maximumfactuur bedoelde gehandicapten en de kinderen die een verhoogde kinderbijslag krijgen wegens een handicap. Deze personen komen dus opnieuw in aanmerking voor de toepassing van de derdebetalersregeling. De wijziging heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2002. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 10 oktober 1986. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994.