20 feb 2004 16:00

Begrip

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 115 van de wet (*) houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 115 van de wet (*) houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe het begrip "openbaar ziekenhuis" te definiëren voor de toepassing van hogervermeld artikel. Onder "openbaar ziekenhuis" wordt aldus verstaan het ziekenhuis dat wordt bestuurd door een rechtspersoon van publiek recht of door een vereniging (**). Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 14 januari 2002. (**) bedoeld in hoofdstuk XII of XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.