20 feb 2004 16:00

Rijnvaart

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte (*).

Dit Aanvullend Protocol heeft tot doel de harmonisatie van de technische voorschriften op Europees niveau en de vereenvoudiging van de verplichtingen van het bedrijfsleven op het gebied van scheepscertificaten (scheepsattesten) en schipperspatenten (vaarbewijzen) te bewerkstelligen. Het Aanvullende Protocol nr. 7 wijzigt daartoe de Herziene Rijnvaartakte zodat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg ook andere documenten, in het bijzonder communautaire documenten, kan erkennen als gelijkwaardig aan de scheepscertificaten en schipperspatenten die op basis van de Herziene Rijnvaartakte worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat zij aan dezelfde technische normen en vereisten voldoen. (*) ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002