20 feb 2004 16:00

Recht op maatschappelijke integratie

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepalingen ingevolge het arrest (*) van het Arbitragehof waarbij sommige bepalingen van de wet (**) betreffende het recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepalingen ingevolge het arrest (*) van het Arbitragehof waarbij sommige bepalingen van de wet (**) betreffende het recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd.

De artikelen die volledig of gedeeltelijk werden opgeheven hebben betrekking op de voorwaarden die vereist zijn om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten alsook op de categorieën die in aanmerking komen voor het leefloon. Terwijl het recht van de eenoudergezinnen met kinderlast wordt gevrijwaard biedt de Minister van Maatschappelijke Integratie zodoende een onmiddellijke doch tijdelijke oplossing voor de juridische leemte die aldus is ontstaan. De vereiste wijzigingen van de wettekst vergen immers de uitwerking van een wetsbepaling, die wat tijd vergt. Het ontwerp van koninklijk besluit vormt dus een tijdelijke en onmiddellijke oplossing alvorens een definitieve oplossing die het voorwerp zal zijn van een voorontwerp van wet, dat een vereenvoudiging van de categorieën beoogt. Niettemin en tot deze definitieve wettekst er is, behoudt de rechthebbende op een leefloon van de opgeheven categorie zodoende zijn volledige rechten. (*) arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004. (**) van 26 mei 2002.