20 feb 2004 16:00

Bescherming van de consumenten

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen.

Het voorontwerp beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (*) betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garantie voor consumptiegoederen. Deze richtlijn heeft tot doel de ontwikkeling van de grensoverschrijdende verkoop in de interne markt te verzekeren door te voorzien in een minimale, voor alle lidstaten gemeenschappelijke basis van rechten waarop een consument zich kan beroepen ten aanzien van een verkoper in geval van gebrek aan overeenstemming van een goed dat hij heeft gekocht. Met het oog hierop omschrijft de richtlijn het gebrek aan overeenstemming van een verkocht goed en bepaalt zij de voorwaarden waarin de verkoper moet instaan voor zo'n gebrek, meer bepaald door de vaststelling van een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed, gedurende dewelke de verschijning van het gebrek aan overeenstemming de aansprakelijkheid van de verkoper met zich meebrengt. De richtlijn omschrijft eveneens de rechten die de consument kan doen gelden tegenover de verkoper in geval van gebrek aan overeenstemming, te weten de vervanging of de herstelling van het goed, of bij gebrek daaraan, de vermindering van de prijs of de ontbinding van het contract. De richtlijn voorziet bovendien in bepaalde basisregels betreffende de waarborgen, meer bepaald inzake de contractuele verbintenissen die de verkoper bovenop zijn wettelijke verbintenissen op zich kan nemen, teneinde het dwingende karakter van deze waarborgen te garanderen en een correcte voorlichting van de consument over hun draagwijdte te verzekeren. Het voorontwerp verwezenlijkt de omzetting van deze richtlijn door invoeging van een nieuwe afdeling over de verkoop om de consumenten te beschermen en die de verschillende regels van de richtlijn herneemt. (*) richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999.