20 feb 2004 16:00

" Wapens en goederen voor tweeërlei gebruik " : overdracht personeel

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het ontwerp biedt de mogelijkheid om personeelsleden van de afdeling "Wapens en goederen voor tweeërlei gebruik" van de Algemene Directie Economisch Potentieel van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie over te dragen naar de Gewesten. De bijzondere wet van 12 augustus 2003 heeft immers de bevoegdheid betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie,en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, geregionaliseerd. De Gewestregeringen hebben een gunstig advies verleend aan het ontwerp, dat voor advies overgemaakt wordt aan de Raad van State. (*) van 25 juli 1989.