20 feb 2004 16:00

Scheepvaartpolitie

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie.

Dit voorontwerp beoogt de aanpassing van het huidig wettelijk kader aan de evolutie van de maritieme samenleving, onder andere met betrekking tot de grenscontrole. Het wijzigt de wet op de bevoegdheden van de scheepvaartpolitie alvorens een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen waarin de controlemodaliteiten worden gedefinieerd die worden opgelegd door een Europese richtlijn (**). Deze richtlijn legt meldingsformaliteiten op voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van lidstaten. Het voorontwerp van wet bepaalt dat de federale politie de overtredingen op het vlak van de scheepvaart vaststelt bij proces-verbaal, dat bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel. Dit wordt verantwoord door de grote mobiliteit van de zeelui en op basis van de internationale economische context waarbinnen door de federale politie belast met de politie te water, wordt opgetreden. (*) van 3 mei 1999. (**) 2002/6/EG.