20 feb 2004 16:00

Hospitalisatiekosten

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikelen 37 sexies en 37 septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikelen 37 sexies en 37 septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*).

Het ontwerp beoogt de uitvoering van één van de maatregelen van uitbreiding van de maximumfactuur, namelijk de uitbreiding van het in aanmerking nemen van hospitalisatiekosten in een algemeen ziekenhuis. De maatregel voorziet met name in een tenlasteneming van de persoonlijke aandelen voor hospitalisatie in een algemeen ziekenhuis, ongeacht de duur van de hospitalisatie. Het ontwerp, dat in werking moet treden op 1 januari 2004, wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van vijf werkdagen. (*) gecoördineerd op 14 juli 1994.