20 feb 2004 16:00

Beroepsinkomsten van gepensioneerden

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de beroepsinkomsten van gepensioneerden (*).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de beroepsinkomsten van gepensioneerden (*).

Deze ontwerpen (**) voorzien een verhoging met 25% van de grenzen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, en dit zowel in de werknemers-, de zelfstandigenregeling als in de openbare sector. Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2004. De ontwerpen werden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen; - ontwerp van koninklijk besluit waarbij de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden (openbare sector). (**) in uitvoering van de beslissing van 14 oktober 2003 (begroting 2004).