20 feb 2004 16:00

Comité Overheidsbedrijven

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven (**).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven (**).

De werkende leden, Sylvie Verstraeten en Saskia Mermans, van Belgacom, worden vervangen door Annelies Misotten en Bernadette Grangé, respectievelijk manager en directeur bij Belgacom. Het plaatsvervangend lid, René Wauters, wordt vervangen door Peter De Cock, policy manager. Deze nieuwe leden zullen het mandaat van hun respectievelijke voorgangers voltooien. (*) van 16 maart 1999. (**) bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.