20 feb 2004 16:00

Mandaatfuncties in de administraties

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad vijf ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed, genomen in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 30 januari 2004 om hem de ontwerpen van koninklijk besluit voor te leggen voor de besturen die, wat hun mandaatfuncties betreft, het selectiemodel van de federale overheidsdiensten overnemen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad vijf ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed, genomen in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 30 januari 2004 om hem de ontwerpen van koninklijk besluit voor te leggen voor de besturen die, wat hun mandaatfuncties betreft, het selectiemodel van de federale overheidsdiensten overnemen.

De ontwerpen van koninklijk besluit hebben meer bepaald betrekking op het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat, de openbare instellingen van sociale zekerheid en het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.