15 mrt 2024 17:22

Asiel en migratie: bijdrage aan de materiële hulp in geval van professionele inkomsten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van materiële hulp aan de verzoekers om internationale bescherming met beroepsinkomsten en andere categorieën van inkomsten. Daarnaast wordt ook een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het ontwerp van koninklijk besluit in lijn brengt met de Grondwet.

De opvangwet stelt dat een bewoner van een opvangcentrum moet bijdragen aan de materiële hulp indien hij professionele inkomsten heeft. Het huidige koninklijk besluit uit 2011 en de bijbehorende instructie uit 2013 zijn echter ontoereikend inzake controle en sanctionering om een correcte inning van de bijdragen te bekomen. Bovendien waren er grote verschillen in de toepassing van de instructie binnen het opvangnetwerk. In samenwerking met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van enkele opvangcentra en opvangpartners (Rode Kruis en Croix Rouge), werd een nieuw ontwerp van koninklijk besluit uitgewerkt.

Het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit, dat werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State, zal het koninklijk besluit van 2011 vervangen met het oog op een effectievere en efficiëntere inning van de bijdrageplicht. Ook de bijdrageplicht zelf werd hervormd, waardoor het een eerlijk sluitstuk vormt op het activeringsbeleid. Belangrijk voor de nieuwe bijdrageregeling is dat ze de juiste incentives geeft en aan de volgende principes beantwoordt:

  • de bijdrageregeling is efficiënt/eenvoudig te handhaven
  • de bijdrageregeling wordt over het hele opvangnetwerk en voor alle werkende bewoners op dezelfde manier toegepast
  • de bijdrageregeling zet de bewoner aan om zelf aangifte te doen van tewerkstelling en vrijwillig bij te dragen
  • de bijdrage mag geen rem zijn op activering 
  • de bijdrage is fair en kan gemakkelijk worden uitgelegd aan de bewoner, maar is ook verdedigbaar ten opzichte van de rest van de bevolking. De bijdrage is gericht op de kosten van opvang
  • de controles gebeuren op centraal niveau (FHQ Fedasil)

Daarnaast wordt eveneens een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de opvangwet van 2007 wijzigt. In de eerste plaats wordt een paragraaf toegevoegd in art. 35/1 om het controlemechanisme en de operationele uitwerking van de bijdrageregeling juridisch sterker te onderbouwen.

Vervolgens wordt er, om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State aangaande artikel 22 van de Grondwet, een nieuw artikel 35/3 toegevoegd in de opvangwet waarin de essentiële elementen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bij deze bijdrageregeling worden vastgelegd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van materiële hulp aan de verzoekers om internationale bescherming met beroepsinkomsten en andere categorieën van inkomsten

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen