17 mrt 2023 16:51

Asiel en Migratie: einde van de opvang vanaf de afloop van de asielprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed dat tegemoet komt aan de verzadiging van het opvangnetwerk van Fedasil.

Ten eerste wordt het recht op materiële hulp losgekoppeld van het bevel om het grondgebied te verlaten. Ten tweede wordt het zoeken van gebouwen voor opvangcentra uitdrukkelijk in de wet toegevoegd als taak van Fedasil.

Op basis van de huidige wet eindigt het recht op materiële hulp wanneer de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten verstrijkt. Dit bevel wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken afgegeven, maar kan door de betrokkenen op de lange baan geschoven worden door procedures zoals regularisatieaanvragen. Dit heeft tot gevolg dat personen die al lang niet meer in een asielprocedure zitten, toch nog in de opvang voor asielzoekers verblijven. Dit wetsontwerp koppelt het einde van het recht op materiële hulp aan een definitieve weigering in de asielprocedure.

Daarnaast wordt een juridische basis gecreëerd om gegevens te verkrijgen uit bestaande leegstandregisters, zodat Fedasil meer mogelijkheden krijgt om geschikte gebouwen te zoeken voor de opvang van asielzoekers. Fedasil zal eigenaars van leegstaande gebouwen kunnen contacteren om tot een mogelijke overeenkomst te komen met het oog op het openen van een opvangcentrum.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen