17 mrt 2023 16:51

Asiel en Migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën van staatlozen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed dat een verblijfsrecht mogelijk maakt voor staatlozen die niet onder de Vluchtelingenconventie vallen.

Deze categorie van staatlozen moet vandaag beroep doen op de humanitaire regularisatie. Het creëren van dit verblijfsrecht schept rechtszekerheid en vormt een bescherming voor een groep mensen die door geen enkel land als onderdaan beschouwd wordt en vaak tussen twee stoelen valt.

Staatloze personen die vluchten voor vervolging in hun land van gewoonlijk verblijf, moeten beroep doen op de procedure voor erkende vluchtelingen. De nieuwe wettelijke regeling viseert dus de situatie van de eerder uitzonderlijke categorie van staatloze personen die niet onder de Vluchtelingenconventie vallen.

Een aanvraag tot verblijf als staatloze verloopt via de Dienst Vreemdelingenzaken, en kan onder bepaalde voorwaarden en na onderzoek resulteren in een verblijfsrecht van 5 jaar. Indien de betrokkene nadien nog voldoet aan de voorwaarde, wordt deze toegelaten tot een onbeperkt verblijf.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de aanvraag om toelating tot verblijf wegens staatloosheid