09 dec 2016 14:50

Asiel en migratie: versterking van de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid - Tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken twee voorontwerpen van wet in tweede lezing goedgekeurd. De voorontwerpen wijzigen de wet betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken.

Het eerste voorontwerp van wet heeft tot doel de bescherming van de openbare en de nationale veiligheid te versterken. Het wil een transparanter, coherenter en efficiënter verwijderngsbeleid voeren, in het bijzonder wanneer het doel het waarborgen van de openbare orde of de nationale veiligheid is, waarbij de fundamentele rechten van de betrokken personen nageleefd worden.

De voorgestelde wijzigingen in de wetgeving inzake asiel en migratie sluiten daar volledig op aan. Het gaat erom de administratie de middelen te geven om sneller en efficiënter op te treden als de openbare orde of de nationale veiligheid bedreigd is. 

Vreemdelingen zullen dus sneller kunnen worden verwijderd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, en daarbij voldoende bescherming genieten. Om deze doelstellingen te bereiken, wordt voorgesteld om: 

  • de regeling inzake de terugwijzing en de uitzetting grondig te herzien en te vervangen door aparte regelingen volgens de verblijfssituatie van de vreemdeling
  • regels voor de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid in te voeren die transparanter, samenhangender en efficiënter zijn
  • een mechanisme in te voeren om het herhaaldelijk nemen van maatregelen tot terugdrijving of verwijdering zoveel mogelijk te beperken
  • duidelijk de overheden aan te wijzen die bevoegd zijn, bij controle aan de grenzen, om de toegang te weigeren of het visa te annuleren of in te trekken en te bepalen in welke gevallen zij deze bevoegdheid mogen uitoefenen

Het voorontwerp van wet voorziet eveneens dat het bevel om het grondgebied te verlaten de enige verwijderingsmaatregel is die zal kunnen worden genomen, aangezien de terugwijzings- en uitzettingsbesluiten zullen verdwijnen. De Commissie van advies voor vreemdelingen zal trouwens niet meer tussenbeide komen in de beslissingsprocedure.

Een andere belangrijke vernieuwing is dat de verwijdering van de burgers van de Unie en hun familieleden voortaan onderworpen is aan regels die duidelijker en transparanter zijn, met het oog op rechtszekerheid en om een beschermingsniveau te garanderen dat ten minste gelijk is aan het niveau dat onderdanen van derde landen krachtens richtlijn 2008/115/EG genieten.

Het tweede voorontwerp van wet schaft het opschortend beroep van rechtswege af bij een beslissing genomen om redenen van openbare orde of nationale veiligheid.