17 mrt 2023 16:51

Asiel en Migratie: wettelijke verankering van het aanklampend terugkeerbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed dat het aanklampend terugkeerbeleid wettelijk verankert.

Het voorontwerp van wet wijzigt de vreemdelingenwet en de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

Het voorontwerp voorziet de wettelijke verankering van het aanklampend terugkeerbeleid met inbegrip van:

  • de aanklampende begeleiding in het kader van een terugkeerprocedure of een overdrachtsprocedure (ICAM-begeleiding)
  • de verlenging van de Dublin-overdrachtstermijn in geval van een verblijf in de gevangenis of in geval van onderduiken
  • Dublinplaatsen en open terugkeerplaatsen in bepaalde collectieve opvangstructuren van Fedasil
  • preventieve maatregelen en minder dwingende maatregelen
  • de medewerkingsplicht inclusief medewerking aan verplichte medische onderzoeken

Daarnaast zorgt het voorontwerp ervoor dat:

  • gezinnen met minderjarige kinderen niet langer in gesloten centra worden vastgehouden
  • het aanbod van de bevoegde escorteurs voor verwijderingen onder escorte uitgebreid wordt
  • de strafbaarstelling van onwettig verblijf in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof van Justitie

De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten van vasthouding van gezinnen met minderjarige kinderen in gezinswoningen in gesloten centra opheft. Het regeerakkoord voorziet immers dat minderjarigen niet kunnen worden vastgehouden in gesloten centra.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, §1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen