17 mrt 2023 16:51

Asiel en Migratie: wijziging van de vreemdelingenwet inzake gezinshereniging

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed dat de vreemdelingenwet aanpast met betrekking tot het recht op gezinshereniging.

Het voorontwerp brengt de wet van 15 december 1980 beter in lijn met recente nationale en internationale rechtspraak en met de relevante EU-instrumenten, zoals de Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EG ) en richtlijn 2001/55/EG over de tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden.

Daarnaast wordt het recht op gezinshereniging onderworpen aan bijkomende waarborgen om misbruik te voorkomen en worden bepaalde terminologische correcties doorgevoerd.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake het recht op gezinshereniging