20 jul 2016 18:51

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Een maal per jaar moet de ministerraad bij koninklijk besluit de lijst van veilige landen van herkomst opstellen zoals de vreemdelingenwet het voorschrijft. Op basis van het advies van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de de adviezen van buitenlandse zaken en de lijst van veilige landen van herkomst in andere Europese landen, besluit de ministerraad dat de volgende landen als veilige landen van herkomst kunnen worden bestempeld: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Voor de asielaanvragen van personen die uit veilige landen van herkomst komen, schrijft de wet een bijzondere procedure van weigering van inoverwegingneming voor, in zeer korte tijd. Een persoonlijk onderzoek blijft echter nodig.

Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging, noch van foltering of onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, noch van bedreiging door willekeurig geweld in het kader van een internationaal of intern gewapend conflict.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst