28 okt 2022 17:53

Asielcrisis: inzet van de Special Federal Forces

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed met richtlijnen voor het personeel van het federaal openbaar ambt wat betreft de inzet van de “Special Federal Forces” en over de toekenning van dienstvrijstelling voor vrijwilligers bij collectieve opvanginitiatieven voor asielzoekers.

Door een capaciteitsprobleem in de opvangcentra van Fedasil heerst er een acute crisis bij de opvang van mensen die zich registreerden als asielzoeker. Bijgevolg zoekt de federale overheid versterking in de verschillende collectieve opvanginitiatieven voor asielzoekers voor onder meer de huisvesting, de bedeling van maaltijden, de opvang en begeleiding. Daarom bevat het ontwerp van omzendbrief richtlijnen over de inzet van de Special Federal Forces en over de toekenning van dienstvrijstelling met het oog op een uniforme toepassing ervan voor alle personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt.