04 dec 2014 16:11

Associatie-Overeenkomsten tussen de Europese Unie en Georgië, Moldova en Oekraïne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed houdende goedkeuring van de associatie-overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten enerzijds, en Georgië, Moldova en Oekraïne anderzijds.

Deze overeenkomsten hebben als doel de bestaande banden tussen de Europese Unie en Georgië, Moldova en Oekraïne te versterken door op een evenwichtige basis en binnen een formeel kader, nauwe en duurzame banden in te stellen gebaseerd op wederkerigheid en wederzijds respect. Deze overeenkomsten hebben als doel:

  • te streven naar politieke associatie en economische integratie, en ook andere progressieve ontwikkelingen mogelijk te maken
  • een gunstig kader te definiëren voor de versterking van de politieke dialoog
  • een graduele toenadering tussen de partijen te bevorderen op basis van gemeenschappelijke waarden, de vrede en de stabiliteit op regionaal en internationaal niveau te bevorderen, te vrijwaren en te consolideren 
  • gunstige voorwaarden te creëren voor de versterking van de economische en handelsrelaties opdat deze drie landen op progressieve manier toegang zouden krijgen tot bepaalde delen van de interne markt van de Unie
  • de samenwerking op het vlak van justitie, vrijheid en veiligheid op te voeren om de rechtstaat en het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te versterken
  • een kader op te richten voor een steeds nauwere samenwerking op andere domeinen van gemeenschappelijk belang

De overeenkomsten zullen binnenkort ter goedkeuring aan het Parlement worden voorgelegd.