29 sep 2011 13:25

Auditcomité

Jaarverslagen van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en het federaal auditcomité

Jaarverslagen van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en het federaal auditcomité

Eerste minister Yves Leterme, minister van Begroting Guy Vanhengel en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte hebben de ministerraad de  jaarverslagen van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en het auditcomité 2010-2011 voorgelegd.

Het verslag over de interne controle van de federale overheid is gebaseerd op de 22 jaarverslagen die de leidinggevenden van de overheidsinstellingen aan het federaal audicomité overmaakten. Een van de conclusies is dat heel wat initiatieven zijn genomen om goede beheerpraktijken te ontwikkelen en moderne beheerinstrumenten te gebruiken, maar dat in heel wat diensten geen duidelijke operationele doelstellingen bestaan en dat de leidinggevenden niet genoeg autonomie hebben. Het auditcomité merkt ook op dat er nog geen echte cultuur bestaat van interne controle op alle niveaus en stelt daarom voor te sensibiliseren en opleidingen te organiseren. Uit de actieplannen blijkt immers dat de leiddinggevenden al heel wat initiateven namen om de interne controle te verbeteren.

Het federale auditcomité heeft zich toegelegd op de bevordering en de ontiwikkeling van interne controle bij de federale overheid. Ten slotte heeft het auditcomité de regering een voorstel gedaan over de organisatie van audits bij de federale overheid. De voorkeur gaat uit naar de inrichting van een centrale interneauditdienst voor de federale overheid.